:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 053-615-989 อีเมล์.saraban@maetho.go.th
ข้อมูลผู้บริหาร
นายกเทิดศักดิ์ พรจงมั่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ
โทร. 0960074458
นายบุญมี กมลวิสัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ
โทร. 098-0744124
นายศักดิ์สิทธิ์ กิจโดมกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ
โทร. 084-3085006
นายพงษ์เดช ทองประกายดาว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ
โทร.091-3085006