:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 053-615-989 อีเมล์.saraban@maetho.go.th
คณะผู้บริหาร
นายกเทิดศักดิ์ พรจงมั่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ
โทร. 0961917968
นายบุญมี กมลวิสัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ
โทร. 098-0744124
นายศักดิ์สิทธิ์ กิจโดมกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ
โทร. 084-2504699
นายพงษ์เดช ทองประกายดาว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ
โทร.091-3085006
นายสกล ธิทะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โภ
0833253352