:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 053-615-989 อีเมล์.saraban@maetho.go.th
สมาชิกสภา
นายไววิทย์ ชาญกิจมั่น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ
064-8382950
นายสรพงษ์ อนันต์ศภกุล
รองประธานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ
096-1107349
น.ส.สุภาภรณ์ ทรายโชติคงคา
ส.อบต.หมู่ 1
093-0465680
นายสงวน ชูวา
ส.อบต.หมู่ 2
090-9053422
นายธวัชชัย นวลศักดิ์ศรี
ส.อบต.หมู่ 3
087-9890463
นายกิตติชัย โชคบวรสกุล
ส.อบต.หมู่ 5
061-5271793
นายพิพัฒน์ ทรายภูรี
ส.อบต.หมู่ 6
080-7696302
นายบุญพบ คารวะตระกูล
ส.อบต.หมู่ 8
097-9357168