:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 053-615-989 อีเมล์.saraban@maetho.go.th

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

 

โดยที่มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนบรรดา งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงให้สภาตำบลดังต่อไปนี้จัดตั้งเป็นองค์การ บริหารส่วนตำบล โดยให้มีชื่อตามตำบลที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตั้งอยู่ คือ

๑. สภาตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร

๒. สภาตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

๓. สภาตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปิล็อก

๔. สภาตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำคลอง

๕. สภาตำบลสะอาดไชยศรี กิ่งอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี

. สภาตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนามน

๗. สภาตำบลฆ้องชัยพัฒนา กิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การ บริหารส่วนตําบลฆ้องชัยพัฒนา

. สภาตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

. สภาตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การบริหารส่วนคุ้มเก่า

๑๐. สภาตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลสระพังทอง

๒๑๔. สภาตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

๒๑๕. สภาตําบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน

๒๑๖. สภาตําบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจาง

๒๑๓. สภาตําบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี

๒๑๘. สภาตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ

๒๑๙. สภาตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ๒๒๐. สภาตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลหนองเป็ด

๒๒๑. สภาตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง

๒๒๒. สภาตำบลห้วยกระทิง กิ่งอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยกระทิง

๒๒๓. สภาตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

๒๒๔. สภาตําบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติ

๒๒๕. สภาตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

๒๒๖. สภาตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบัวแดง

๒๒๗. สภาตําบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

๒๒๘. สภาตำบลพระธาตุ กิ่งอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์การ บริหารส่วนตําบลพระธาตุ

๒๔๘. สภาตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

๒๔๙. สภาตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

๒๕๐. สภาตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว มีเขตตามเขตตำบลตามกฎหมายว่าด้วย ลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และกรณีที่มีพื้นที่ตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่อยู่ทั้งในและนอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น ให้หมายความถึงเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรณีที่มี ปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบล นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าฝ่ายบริหารของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องร่วมกันวินิจฉัย

ทั้งนี้ ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

     ชำนิ ศักดิเศรษฐ์

  รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย