:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 053-615-989 อีเมล์.saraban@maetho.go.th

ชื่อ: เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่โถ

6 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

เมื่อ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่โถ โดยมีนายรัชพล ใจยา
ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในพิ ได้มีการมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม
จำนวน ๕ ศูนย์ , การมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก
ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน - หลัง ณ โบสถ์คาทอลิกบ้านแม่โถ
และมีการลงพื้นที่มอบบ้านผู้สูงอายุ จำนวน ๒ หลัง ณ หมู่ ๖ บ้านแม่จอ ตำบลแม่โถ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร