:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 053-615-989 อีเมล์.saraban@maetho.go.th

ชื่อ: ประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564

22 ก.พ. 2564

รายละเอียด: เมื่อวันที่ 22 กุมภาพนธ์ 2564 งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลเเม่โถ ได้พื้นที่จัดประชุม ประชาคมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่ ตำบลเเม่โถ ตามโครงการทบทวนเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร